Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

Zgodnie z art. 13 pkt 1 oraz pkt 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek.

 

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku Panem Marcinem Sinickim możliwy jest poprzez adres e-mail iod @ zamek.edu.pl lub tel. 895192627.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • rekrutacji ucznia na podstawie art. 127, art. 131, art. 137, art. 150-151, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 36, ust. 9 i 15, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 O systemie oświaty,
 • realizacji obowiązku przekazywania danych identyfikacyjnych i dziedzinowych uczniów i rodziców do centralnej bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na podstawie art. od 10 do 25, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O systemie informacji oświatowej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia placówki w postaci monitoringu z użyciem kamer na podstawie art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • przetwarzania wizerunku ucznia na podstawie zgody osoby której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • obsługi zatrudnienia na podstawie art. 221 § 1-4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • kontaktu na podstawie zgody osoby której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • zawarcia umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie) na podstawie art. 734-751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • zawarcia umowy cywilno-prawnej na najem lokalu na podstawie art. 680-692 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • przekazania środków finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznanych osobie składającej wniosek, na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019
 • zwrotu kosztów (refundacja) na rachunek bankowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • realizacji obowiązków podmiotu zatrudniającego związanego z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), oraz Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)
 • zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, w postaci kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu na podstawie art. 221c–art. 221f Ustawy Kodeks Pracy,
 • sprawdzeniu, czy dane osoby zatrudnianej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: MEN, OKE, Poczta Polska, ZUS, NFZ, bank, organ prowadzący (Starostwo Powiatowe w Olsztynie), Urząd Skarbowy, Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, medycyna pracy, zewnętrzna opieka medyczna, służba BHP, firmy szkoleniowe, dostawcy oprogramowania – ZETO Olsztyn Sp. z o.o, VULCAN Sp. z o.o., platforma edukacyjna dzwonek.pl, Librus Spółka z o.o. sp. k., Nowa Era Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A, a także inne podmioty publiczne działające na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. związki zawodowe, organy ścigania, wymiar sprawiedliwości, organy kontrolne.

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres przechowywania określony w przepisach szczególnych, w tym w przepisach archiwalnych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

a także, w przypadkach przewidzianych prawem:

 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych,
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym z wyjątkiem sytuacji, gdy dobrowolnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie określonych danych osobowych. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów o których mowa powyżej.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Klauzula zgody na CV

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół w Olsztynku w celu:

 

Prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko:

Imię i nazwisko, data

....................................................................

Prowadzenia przyszłych rekrutacji:


Imię i nazwisko, data

....................................................................

Przetwarzanie numeru telefonu w celach rekrutacyjnych:


Imię i nazwisko, data

....................................................................

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2023-09-14 13:26:39
Ilość wyświetleń: 1488

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej